Política de privacitat

MKT Portoles, S.L. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollits per la navegació a través del seu lloc web.

1.- Informació a l’usuari

Responsable del tractament:

MKT PORTOLES, S.L.
CIF: B55325690
Domicili Social: AV. SANT NARCÍS, 24, – 17005 GIRONA
www.ip-marketing.es

Datdes de Contacte:

Telèfons: 972283034
e-Mail: hola@ip-marketing.es

Finalitat del tractament de les vostres dades:

Les dades seran utilitzades per mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que l’usuari faci a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del mateix interessat o, si escau, en l’execució d’un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris: Les dades seran utilitzades per El Responsable, també podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei a El Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets:

L’usuari té dret a:

Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les quals van ser recollides.

Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.

Oposar-se al tractament de les vostres dades personals quan escaigui, cas en què es deixaran de tractar les vostres dades excepte per motius legítims.

Dret a la portabilitat de les vostres dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret a reclamar davant de l’agència espanyola de protecció de dades.

L’usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a través de l’adreça de correu postal o electrònica següent, havent d’identificar-se degudament i sol·licita clarament el dret a exercir:

MKT PORTOLES, S.L..
Direcció postal: AV. SANT NARCÍS, 24 – 17005 – GIRONA (GIRONA)
Direcció electrònica: hola@ip-marketing.es

Procedència de les dades: Les dades personals seran facilitades pel propi interessat de manera absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal , en aquest cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d’aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

2.- Informació facilitada per l’ usuari

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el consentiment previ del seu pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per prestar un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Bretxes de Seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Girona.